1. Introduktion

Slättö Kvarn AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt. Den här Personuppgiftspolicyn är till för att Ni som affärspartner, leverantör, kund, användare av Slättö Kvarns webbplats ska känna trygghet i att Slättö Kvarn som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat den nya Dataskyddsförordningen “GDPR” som infördes den 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig:

Slättö Kvarn AB

Organisationsnummer: 556574-3258

Adress: Slättö, 331 72 Forsheda

Telefon: 0370-860 54

E-post: info@slattokvarn.se

3. Vilka personuppgifter behandlar bolaget?

De kategorier av personuppgifter som Slättö Kvarn kan komma att behandla för dig som kund är: Kontaktuppgifter såsom

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Personliga uppgifter såsom

 • Identifikationsnummer
 • Nationellt ID

Betalningsinformation såsom

 • Kontouppgifter
 • Kundnummer
 • Produktinformation

De kategorier av personuppgifter som Slättö Kvarn kan komma att behandla för Er som affärspartner är: Kontaktuppgifter såsom

 • Namn på medarbetare hos affärspartner
 • Medarbetarens adress hos affärspartnern
 • Medarbetarens e-postadress
 • Telefonnummer hos affärspartnern

Webbplatsinformation såsom

 • IP-adress
 • Information om din användning av Slättö Kvarns webbplats (se information om cookies)

4. Hur samlar vi in personuppgifterna och för vilka ändamål?

Tillgång till kategorierna av personuppgifter ovan får Slättö Kvarn genom bland annat:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida/webbshop/Facebooksida eller annan social media
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du söker besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Kunder

Huvudsakligen behandlar Slättö Kvarn kundernas personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Slättö Kvarn och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster

Affärspartners

Huvudsakligen behandlar Slättö Kvarn personuppgifter hänförliga till affärspartners i syfte att:

 • Beställa produkter eller tjänster (samt hantera betalning och leverans)
 • Hantera samarbetet
 • Anordna framtida evenemang och samarbeten

5. Vilka lagliga grunder har bolaget för att behandla dina personuppgifter?

Slättö Kvarn baserar behandlingen personuppgifterna enligt ovan på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Kunder

Slättö Kvarn behandlar kunders personuppgifter för att, bland annat, kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Slättö Kvarn samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna göra en begränsad segmentering av kunder, t ex baserat på totala inköpssummor. Slättö Kvarn behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. I vissa fall kan Slättö Kvarn ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Slättö Kvarn behandlar även personuppgifter med stöd av ditt samtycke som rättslig grund. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster via e-post. För mer information om Slättö Kvarns personuppgiftsbehandling med stöd av Ert samtycke, se avsnitt 10 nedan.

Affärspartners

Slättö Kvarn behandlar personuppgifter hänförliga till affärspartners för att, bland annat, kunna fullgöra avtalet med dig som affärspartner eller leverantör, såsom för att genomföra beställningar, fullgöra våra åtaganden gentemot Er och sköta Slättö Kvarns administration och orderhistorik. I vissa fall kan Slättö Kvarn ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter hänförliga till affärspartners. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar Slättö Kvarn personuppgifterna?

Personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal eller ingå avtal (exempelvis leverera produkter) raderas av Slättö Kvarn efter att Slättö Kvarn fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter och tillgodosett dina intressen som följer av tillämplig lagstiftning (såsom reklamationsrättigheter och garantiskyldigheter). Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra avtalsparter och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga. Personuppgifter som Slättö Kvarn behandlar med stöd av intresseavvägning som rättslig grund lagras under tiden Slättö Kvarn innehar ett legitimt och berättigat intresse för en sådan personuppgiftsbehandling. Personuppgifter som Slättö Kvarn behandlar med stöd av samtycke som rättslig grund lagras under tiden Ni samtycker till behandlingen och gallras efter återkallat samtycke. För mer information om personuppgiftsbehandling med stöd av samtycke, se avsnitt 10 nedan.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Tredje parter

Slättö Kvarn följer tillämplig lagstiftning, inklusive GDPR, beträffande skydd för de personuppgifter som vi får tillgång till i anslutning till affärssamarbetet, och som behandlas i vår verksamhet eller hos den Tredje part som vi samarbetar med. En sådan Tredje part kan vara transportörer, tjänsteleverantörer av betalningshantering och olika IT-tjänster. Om du som kund ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Tredje part som Slättö Kvarn lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller annan kategori av registrerad vars personuppgifter Slättö Kvarn behandlar kommer endast använda informationen för de ändamål som anges ovan och inom ramen för de lagliga grunder som nämns ovan. Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut av Slättö Kvarn om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Slättö Kvarn rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Säkerhetsåtgärder

Slättö Kvarn vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot obehörig och olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada. Inarbetade rutiner och policys säkerställer en medvetenhet hos våra medarbetare om hur personuppgifter ska behandlas i vår verksamhet.

9. Rättigheter

Nedan följer en sammanställning över samtliga rättigheter som en registrerad person har enligt Dataskyddsförordningen:

 • Få tillgång till Era personuppgifter. Ni kan begära en kopia av de uppgifter Ni skulle vilja ha och verifiera den information vi har om Er. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få Era uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om Era personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av Era personuppgifter i vissa fall – t.ex. om Ni har invänt mot behandling av Era personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om Bolagets skäl väger tyngre än Era intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Ni har rätt att invända mot behandling av Era personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av Era personuppgifter förutsätter i sådant fall att Bolaget kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än Era intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Ni har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.
 • Observera att i vissa fall kan Slättö Kvarn inte ta bort Era personuppgifter utan att samtidigt avsluta affärssamarbetet. Som påpekats ovan, kan det i vissa fall krävas att vi behåller en del av Era personuppgifter efter att Ni begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov (intresseavvägning).

10. Återkalla samtycke

Ni kan närsomhelst återkalla Ert samtycke till att Slättö Kvarn behandlar Era personuppgifter för utskick av Slättö Kvarns nyhetsbrev och för marknadsföringsändamål genom att skicka ett e-postmeddelande eller besöka oss på adresserna angivna i avsnitt 2 ovan.

11. Cookies

Slättö Kvarn använder cookies för att beräkna besökare och trafik. Informationen används för att förbättra och utveckla Slättö Kvarns webbplats. Följande cookies och information samlas in:

Beständiga cookies

Beständiga cookies används för att identifiera anonymt återkommande besök till webbplatsen. Denna typ av cookies skapar en lokal textfil med information som innefattar bland annat hur besökaren kom till webbplatsen, vilka sidor som besökts, hur besökaren navigerar på webbplatsen och vilka alternativ användaren klickat på. Denna information hjälper oss att förbättra webbplatsen. Beständiga cookies och dess analysmetoder används sedan i Google Analytics. Notera att Slättö Kvarn inte samlar in personligt information som direkt eller indirekt kan härledas till dig som person, din adress eller ditt namn.

Sessions cookies

Sessions cookies är tillfälliga cookies som raderas automatiskt efter varje besök. Sessions cookies samlar information som underlättar för dig att genomföra aktiviteter på webbplatser genom att bland annat komma ihåg formulärifyllningar. Sessions cookies raderas när du stänger din webbläsare.

Tredjeparts cookies

När en användare besöker en webbplats som innehåller inbäddat innehåll från tredje part (exempelvis Youtube) kan cookies från dessa webbplatser komma att sparas. Slättö Kvarn styr inte hur dessa cookies beter sig. Besök respektive parts webbplats för mer information och hantering av cookies kopplade till tredje part.

Hur undviker du cookies?

För bästa upplevelse på Slättö Kvarns webbplats rekommenderar vi att du har cookies aktiverat. Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen men med begränsade funktioner. Du kan enkelt ta bort cookies från din dator, surfplatta eller mobila enhet genom att gå in i webbläsararens inställningar. Instruktioner hur du tar bort eller avaktiverar cookies finns under respektive webbläsares hjälp-avsnitt. Observera att om du väljer att ta bort eller avaktivera cookies i din webbläsare gäller detta endast för den aktuella webbläsare du använder. Du kommer att behöva genomföra samma process för alla webbläsare du använder. Tänk också på att om det finns flera konton på en dator, surfplatta eller mobil enhet måste även dessa inställningar anges för webbläsaren för respektive användare. Du kan även styra hur cookies ska fungera för respektive konto.

©2021 Fårinredning.se

Kontakta oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account